ŠANDA, Vojtěch (1873-1953)

Narozen 15. 10. 1873 v Kvílicích u Slaného. SŠ: německé gymnasium v Bohosudově, maturita v Litoměřicích 1892. VŠ: teologická fakulta v Innsbrucku (Rakousko) (1892–97), zakončeno doktorátem teologie (1897). Kněžské svěcení: 1897. Další studia: 1897–98 v Bejrútu (Sýrie) a Jeruzalémě (Palestina), 1898–1900 v Berlíně (Německo). V letech 1902–1918 působil jako profesor semitských jazyků, dogmatiky a církevního práva na diecézním bohosloveckém učilišti v Litoměřicích. Dne 22. 1. 1918 jmenován řádným profesorem speciální dogmatiky na české teologické fakultě c. k. Karlo-Ferdinandovy university, s účinností od 1. 2. 1918. V letech 1918–19 a 1927–28 byl tamtéž děkanem. Když v roce 1931 apoštolský nuncius Pietro Ciriaci přiměl pražského arcibiskupa Františka Kordače k rezignaci a Šanda se jej veřejně zastal, byl suspendován z výkonu kněžských funkcí a zbaven kanonické mise. Působení na teologické fakultě ukončil 30. 6. 1932 nástupem na trvalou dovolenou. V roce 1934 se na filosofické fakultě Karlovy university habilitoval pro obor semitské řeči (soukromý docent), přednášel arabštinu, hebrejštinu, aramejštinu a syrštinu (1934–38). Dne 4. 2. 1939 byl dán do výslužby, s účinností od 1. 3. 1939. Dne 29. 9. 1943 byl zproštěn suspense a divinis. V létě roku 1950 se podílel na vzniku Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Praze. Dne 2. 10. 1950 jmenován tamtéž profesorem pro obor asyrštiny a arabštiny, s účinností od 1. 9. 1950, a děkanem, se stejnou účinností. Dne 26. 6. 1952 uvolněn z funkce děkana a profesora na dobu od 1. 7. 1952 do 30. 6. 1953 a dán na studijní dovolenou. Působení ukončeno 30. 6. 1953. Zemřel 31. 12. 1953 v Praze.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 392.

Prosopografie

ObálkaTomáš PETRÁČEK: Bible a moderní kritika : česká a světová progresivní exegeze ve víru (anti-)modernistické krize, Praha: Vyšehrad, 2011. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

Lukáš NOSEK: Christologická a soteriologická analýza v díle Synopsis theologiae dogmaticae specialis od ThDr. Vojtěcha Šandy, Praha (diplomová práce obhájená naKTF UK) 2007.

Pavel JÄGER: Jan Nepomuk Hejčl, vědecký spor s Vojtěchem Šandou, Praha (diplomová práce obhájená na KTF UK) 2008.

Martin VAŇÁČ: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 1891-1939. Příspěvek k dějinám vztahu mezi státem církví a univerzitou na přelomu 19. a 20. století, Praha (diplomová práce obhájená na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK) 1999.

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

ObálkaJan FILIPSKÝ (ed.): Kdo byl kdo. Čeští a slovenští orientalisté, afrikanisté a iberoamerikanisté, Praha: Libri, 1999. Kdo je kdo, on-line Česká národní bibliografie

ObálkaPavel JÄGER: Spor o pravověrnost starozákonního překladu Bible České, in Jiří HANUŠ a kol.: Boží slovo a slovo lidské, Brno: CDK, 2012. Česká národní bibliografie

Lukáš NOSEK: ŠANDA, Vojtĕch (Adalbert Sanda), in Biographisch-Bibliographischen Kirchenlexikon, Band Band XXXI (Ergänzungen XVIII), Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2010, s. 1179-1184. BBKL

ObálkaPavel JÄGER, Lukáš NOSEK, Tomáš PETRÁČEK: Ve službě Písmu a církvi: čeští studenti École biblique v Jeruzalémě, in: Salve 18 (2009) 3, 55-116. Česká národní bibliografie

Tomáš PETRÁČEK: Vojtěch Šanda jako biblista, in Studia Theologica XIII (2011) 4, 25-41. Studia theologica

ObálkaLukáš NOSEK: Vojtěch Šanda jako dogmatik, in Studia theologica XI (2009) č. 2-léto [36], s. 50-60. Česká národní bibliografie