ZVĚŘINA, Josef (1913–1990)

Narozen 3. 5. 1913 ve Stříteži, okr. Třebíč. SŠ: Druhé státní československé reálné gymnasiu v Praze II – Truhlářské ulici (1924–1925), Arcibiskupské gymnasium v Praze, maturita 1933. VŠ: Pontificium Athaeneum Lateranense, licenciát teologie 1938. Kněžské svěcení: 1937. Pastorace. V roce 1941–1942 přednášel na Arcidiecésním bohosloveckém učilišti pražském předmět křesťanská archeologie. V roce 1942–43 internován v kněžském demeritním domě v Zásmukách. V roce 1943 zahájil na Arcidiecésním bohosloveckém učilišti pražském výuku křesťanské archeologie, zásahem gestapa opět odstraněn. Pastorace. Dne 8. 1. 1946 jmenován na bohoslovecké fakultě Karlovy university v Praze smluvním asistentem, s účinností od 1. 11. 1945 do 31. 10. 1947. Pověřen spoluprací s profesorem křesťanské archeologie a dějin církevního umění prof. Josefem Cibulkou. Jmenování opakováno pro roky 1947–9 a 1949–51. Další studie: École des Hautes Études, École des Chartes a École du Louvre v Paříži, obor dějiny církevního umění (1946–47). Doktorát teologie: bohoslovecká fakulta Karlovy university v Praze, disertace Nástěnné malby krypty v Tavant. Příspěvek k duchovnímu obrazu románské doby, promoce 18. 6. 1948. Od září 1950 do listopadu 1951 vojenská služba. Od ledna 1952 do listopadu 1965 vězněn. Dělník. Dne 17. 4. 1969 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze se sídlem v Litoměřicích odborným asistentem pro obor křesťanská archeologie, s účinností od 1. 4. 1969. V roce 1969–70 pověřen přednáškami z křesťanské archeologie a dějin církevního umění a z pastorální teologie. Dne 1. 7. 1970 navržen tamtéž na jmenování docentem, spis Znakovost výtvarného díla a soubor dalších studií. Ke jmenování nedošlo. Závěr působení s koncem akad. roku 1969–70. Dne 7. 1. 1971 Ministerstvem kultury odvolán z funkce odborného asistenta, s účinností od 31. 12. 1970. Pastorace (1970–74). Důchod (1974). V roce 1977 podepsal Chartu 77. Čelní představitel utajované výuky teologie a protagonista odporu katolické církve proti komunistickému režimu. V roce 1988 obdržel čestný doktorát teologie od university v Tübingen. Dne 6. 1. 1990 jmenován kard. Františkem Tomáškem čestným děkanem Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Praze se sídlem v Litoměřicích. Dne 19. 6. 1990 jmenován tamtéž profesorem ekumenické teologie. Zemřel 18. 8. 1990 v Netunno, Itálie.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 408-409.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ (ed.): Česká katolická eklesiologie druhé poloviny 20. století. Opera facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Theologica et philosophica 10, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Josef Lukl Hromádka, in Studia theologica 2 (2013). Česká národní bibliografie

ObálkaJolana POLÁKOVÁ (ed.): Josef Zvěřina. Pět cest k radosti, Praha: Vyšehrad, 2003. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Odvaha být církví: Josef Zvěřina v letech 1913-1967, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

Petr KOŠULIČ: Sondy do dějin české mariologie (Jirsík, Hejbal, Špaček, Žák, Dacík, Zvěřina), Olomouc (diplomová práce obhájená na CMTF UP) 2009. Theses.cz

ObálkaCtirad Václav POSPÍŠIL: Světla a stíny trinitologie a pneumatologie Josefa Zvěřiny, in Teologické texty 22 (2011) č. 3, s. 117-127. Česká národní bibliografie

Obálkakolektiv: Teologické texty, č. 2, roč. 24, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaCezary Andrzej MIZIA: Význam agapé pro pronásledovanou církev podle Josefa Zvěřiny, Opava: Slezská univerzita, 2007. Česká národní bibliografie

ObálkaLenka KARFÍKOVÁ, Alois KŘIŠŤAN, Josef KUŘE (eds.): „Život se tvoří z přítomné chvíle“ Česká katolická teologie po druhé světové válce, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1998. Česká národní bibliografie