SÝKORA, Jan Ladislav (1852–1928)

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

Martin VAŇÁČ: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 1891-1939. Příspěvek k dějinám vztahu mezi státem církví a univerzitou na přelomu 19. a 20. století, Praha (diplomová práce obhájená na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK) 1999.

ObálkaJosef BARTOŇ: K počátkům moderního českého novozákonního překladu: Nový zákon Jana Ladislava Sýkory, in Vojtěch NOVOTNÝ (ed.), Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Armbrustera, Praha: Karolinum, 2008, s. 354-381. Česká národní bibliografie

ObálkaJosef BARTOŇ: Moderní český novozákonní překlad. Nové zákony dvacátého století před Českým ekumenickým překladem, Praha: Česká biblická společnost, 2009. Česká národní bibliografie

ObálkaEliška ČÁŇOVÁ: Slovník představitelů katolické církevní správy v Čechách v letech 1848-1918, Praha: Státní ústřední archiv, 1995. Česká národní bibliografie

Vlastní bibliografie

Jan HEJČL, Jan Ladislav SÝKORA: Perikopy, čili, Výňatky Starého i Nového zákona, které církev sv. čísti velí o nedělích a svátcích i jiných důležitějších dnech v církevním roce, Praha: Dědictví sv. Jana Nepomuckého, 2. vydání, 1918. Česká národní bibliografie DjVu