SALAJKA, Antonín (1901–1975)

Narozen 25. 4. 1901 v Moravské Nové Vsi, okr. Břeclav. SŠ: česká vyšší reálka v Hodoníně, maturita 1920, doplňující maturita z latiny 1922, z řečtiny 1924. VŠ: bohoslovecká fakulta Karlovy university v Praze, absolutorium 1925. Kněžské svěcení 1925. Doktorát východních církevních věd: Pontificium Institutum Orientale v Římě, promoce 12. 6. 1930. Doktorát teologie: bohoslovecká fakulta Karlovy university v Praze, disertace Místa Písma Sv. o vycházení Ducha sv. se zřetelem k výkladu východních odloučených theologů, promoce 29. 2. 1936. Profesor SŠ. Dne 27. 11. 1945 tamtéž habilitace pro obor orientální teologie (soukromý docent), spis Nauka východních odloučených theologů, zvláště ruských, o Kristově vykoupení, schváleno MŠVU dne 26. 3. 1946. Od roku 1945–46 pověřen tamtéž přednáškami z východní teologie a výukou ruštiny. V roce 1949–50 i přednášky o křesťanském Východu na diecézním učilišti v Brně. Dne 11. 11. 1949 navržen na mimořádného profesora východního bohosloví, spis O církvi (díl 1.), ke jmenování nedošlo. Dne 2. 10. 1950 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze profesorem církevní slovanštiny, s účinností od 1. 9. 1950. Vedle výuky staroslověnštiny suploval v roce 1950–51 dogmatiku, v roce 1951–52 morálku, v roce 1952–53 dogmatiku a v roce 1953–55 morálku. Dne 1. 10. 1955 jmenován tamtéž profesorem staroslověnštiny a věrouky, s účinností od 1. 10. 1955. Pověřen výukou dogmatiky a staroslověnštiny. Dne 4. 2. 1956 jmenován tamtéž vedoucím katedry dogmaticko–morální, kde od roku 1951 zastával místo zástupce vedoucího (od roku 1950 neobsazené). Dne 12. 10. 1970 jmenován proděkanem pro roky 1970–72. Působení ukončeno po tzv. čestném roce dne 31. 8. 1973. Od 1. 10. do 31. 12. 1972 zaměstnán tamtéž jako externí učitel – lektor pro obor staroslověnština. Zemřel 2. 8. 1975 v Praze.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 388.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ (ed.): Česká katolická eklesiologie druhé poloviny 20. století. Opera facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Theologica et philosophica 10, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie

Lukáš NOSEK: Eklesiologie Antonína Salajky (1901-1975), dizertační práce obhájená na KTF UK) Praha 2011.

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Marie STEINEROVÁ: Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2014. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

Lukáš NOSEK: Pojetí studia křesťanského Východu podle Antonína Salajky (1901-1975), in Theologica 1 (2011) 2, 75-94. Souborný katalog ČR

ObálkaLukáš NOSEK: Portrét prof. Antonína Salajky jako slavisty (1901-1975) – Ke 35. výročí úmrtí, in Slovanské studie XIII. / Studia Slavica XIII. [2009] 229-239. Česká národní bibliografie

ObálkaPavel AMBROS: SALAJKA Antonín (1901-1975), in Edward G. FARRUGIA (ed.) [editor českého vydání Pavel AMBROS], Encyklopedický slovník křesťanského Východu, Olomouc: Refugium, 2010, s. 800. Česká národní bibliografie

Lukáš NOSEK: Život a dílo Antonína Salajky (1901-1975). Prolegomena k teologické analýze. Příspěvek k dějinám české katolické dogmatické teologie, (rigorózní práce obhájená na KTF UK) Praha 2009.