MERELL, Jan (1904–1986)

Narozen 10. 5. 1904 v Praze. SŠ: arcibiskupské gymnasium v Praze, maturita 1923. VŠ: bohoslovecká fakulta Karlovy university, absolutorium 1927. Kněžské svěcení: 1927. Doktorát teologie: bohoslovecká fakulta Karlovy university, disertace Bolest v Písmě sv. Starého a Nového zákona, promoce 28. 6. 1933. Od 1. 10. 1933 tamtéž suplent biblického studia Nového Zákona. Dne 1. 12. 1934 jmenován tamtéž asistentem, jmenování opakovaně obnoveno. Další studia: Pontificium Institutum Biblicum v Římě (1934–36), Faculté des Lettres (Université de Paris) a École pratique des Hautes Études v Paříži (1936–37). Dne 1. 10. 1937 jako asistent pověřen na bohoslovecké fakultě Karlovy university suplováním přednášek Nového zákona. Dne 24. 3. 1939 tamtéž habilitace pro obor novozákonního studia (soukromý docent), spis: Papyry a kritika novozákonního textu. Od 17. 11. 1939 do 30. 9. 1942 dán na dovolenou, k 30. 9. 1942 působení ukončeno. V roce 1942–43 přes zákaz přednášel na Arcidiecézním bohosloveckém učilišti pražském. Od 14. 8. 1943 do 29. 4. 1945 v koncentračních táborech. Od 1. 6. 1945 jmenován asistentem na bohoslovecké fakultě Karlovy university a pověřen suplováním přednášek Nového zákona. Dne 14. 11. 1946 jmenován tamtéž mimořádným profesorem biblického studia Nového zákona a vyšší exegese, s účinností od 1. 10. 1945. Dne 15. 2. 1949 navržen na řádného profesora téhož oboru, ke jmenování nedošlo. Dne 2. 10. 1950 jmenován profesorem na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze pro obor Nového Zákona, s účinností od 1. 9. 1950, a zároveň vedoucím katedry biblických oborů. Dne 17. 10. 1950 jmenován tamtéž proděkanem pro roky 1950–52, nové jmenování 26. 6. 1952 pro roky 1952–54. Dne 1. 11. 1954 jmenován tamtéž děkanem, jmenování opakováno až do 31. 8. 1974. K témuž dni byl odvolán z funkce vedoucího katedry biblických oborů a jeho působení bylo ukončeno odchodem do důchodu. Od 15. 9. 1974 do 30. 6. 1975 přednášel v rámci tzv. čestného roku. Zemřel 22. 9. 1986 v Praze.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 370.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

Zdeněk SÁZAVA: Bylo jednou pět českých novozákoníků... Kapitola z dějin naší novozákonní vědy, Praha: Husův institut teologických studií, 2009. HTF UK

Zdeněk SEDLÁK: Jan Merell (1904-1986), Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2015. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

Martin VAŇÁČ: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 1891-1939. Příspěvek k dějinám vztahu mezi státem církví a univerzitou na přelomu 19. a 20. století, Praha (diplomová práce obhájená na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK) 1999.

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

ObálkaStanislav BALÍK: Letnice dvacátého století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. Česká národní bibliografie

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaJaroslav BROŽ, Mlada MIKULICOVÁ (eds.): Sborník Katolické teologické fakulty VIII., K 100. výročí narození prof. ThDr. Jana Merella, Praha: Karolinum, 2006. Česká národní bibliografie