KOUŘIL, Jaroslav (1913–1981)

Narozen 10. 4. 1913 v Odrlicích, okr. Olomouc. SŠ: reálné gymnasium v Litovli, maturita 1932. VŠ: Cyrillo-Methodějská bohoslovecká fakulta v Olomouci, absolutorium 1937. Kněžské svěcení 1937. Doktorát teologie: Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta University Palackého v Olomouci, disertace Vliv Jesajáše proroka na vnitřní a zahraniční politiku jeho doby, promoce 6. 6. 1946. Od 1. 9. 1939 do 23. 5. 1945 v koncentračních táborech. V roce 1946–47 zástupce profesora pastorálky a sociologie na bohosloveckém učilišti v Litoměřicích. Profesor na SŠ. Dne 2. 9. 1952 byl jmenován docentem Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Praze pro obor mravovědy (morální teologie), s účinností od 1. 10. 1952. Od roku 1953 suploval pastorální teologii. Dne 22. 6. 1953 byl jmenován profesorem pro obor mravovědy (morální teologie), s účinností od 1. 10. 1953. Dne 6. 9. 1955 byl tamtéž jmenován profesorem pro obor pastorální teologie, s účinností od 1. 10. 1955. Od roku 1954 pověřen vedením katedry praktických oborů, v roce 1965 jmenován jejím vedoucím. Působení ukončeno k 31. 7. 1969. Zemřel 29. 12. 1981 v Praze.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 358.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Marie STEINEROVÁ: Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2014. Repozitář závěrečných prací UK v Praze