BENEŠ, Jaroslav (1892–1963)

Narozen 6. 4. 1892 v Praze. SŠ: státní gymnasium v Praze, maturita 1911. VŠ: česká teologická fakulta c.k. Karlo-Ferdinandovy university v Praze (1911–12), Pontificium Collegium Urbanum De Propaganda Fide v Římě (1912–1915), po vstupu Itálie do války musel opustit Řím a dokončil studia v Praze jako řádný posluchač německé bohoslovecké fakulty c.k. Karlo-Ferdinandovy university v Praze a jako mimořádný posluchač české bohoslovecké fakulty na téže univerzitě, absolutorium 1916. Kněžské svěcení: 1916. Pastorace. Doktorát filosofie: Pontificium Collegium Angelicum v Římě, promoce 27. 2. 1924. Doktorát teologie: Pontificium Collegium Urbanum De Propaganda Fide v Římě, promoce 26. 6. 1924; nostrifikace na teologické fakultě Karlovy university v Praze dne 15. 11. 1926, disertace (předložená již 1923) Messias promissus – Messias missus. Další studie: Cursus Magisterii na Pontificia Universitas Gregoriana v Římě, práce Vývoj pojmu věčných pravd u některých scholastiků 14. století, dne 15. 4. 1925 jmenován Magister aggregatus facultatis philosophicae Pontificiae Universitatis Gregorianae. Dne 18. 11. 1925 jmenován adjunktem teologické fakulty Karlovy university v Praze na dobu od 1. 9. 1925 do 31. 8. 1925. Dne 29. 10. 1925 jmenován tamtéž suplentem křesťanské filosofie na akad. rok 1925–26. V roce 1926–27 studijní dovolená. Dne 29. 3. 1927 tamtéž habilitace pro obor křesťanské filosofie, schváleno 14. 7. 1927, spis Valor „possibilium“ apud S. Thomam, Henricum Gandavensem, B. Iacobum de Viterbo. Dne 30. 8. 1927 jmenován adjunktem na dobu od 1. 9. 1927 do 31. 8. 1929. Dne 31. 1. 1928 jmenován tamtéž asistentem pro dobu od 1. 1. 1928 do 31. 8. 1929. Dne 3. 7. 1929 jmenován tamtéž asistentem pro dobu od 1. 9. 1929 do 31. 8. 1931. Dne 23. 10. resp. 20. 11. 1929 jmenován tamtéž mimořádným profesorem pro obor křesťanské filosofie s účinností od 1. 11. 1929, spis Psychoanalyse. Freudova psychoanalyse a poměr křesťanské filosofie k ní (1. díl již vydán tiskem, 2. díl v rukopise). Dne 13. 3. resp. 30. 3. 1936 jmenován tamtéž řádným profesorem pro obor křesťanské filosofie s účinností od 1. 1. 1936, spis René Descartes či Tomáš Akvinský?. V letech 1933–36 tamtéž suplent dogmatiky. V akad. roce 1936–37 tamtéž děkan, v akad. roce 1937–38 tamtéž proděkan. Od 31. 7. 1940 do 31. 5. 1945 dán na dovolenou. Dne 6. 8. 1945 aktivován s účinností k 1. 6. 1945. Dne 11. 6. 1945 tamtéž pověřen suplováním dogmatiky v akad. roce 1945–46. V akad. roce 1948–49 tamtéž děkan, v akad. roce 1949–50 tamtéž proděkan, po internaci děkana Jana Kapistrána Vyskočila OFM dne 13. 4. 1950 vedl fakultu. Dne 11. 10. 1950 obdržel kanonickou misi pro působení na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze. Od července 1950 byl nemocen, v říjnu 1950 krátce na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze vyučoval, a děkan Vojtěch Šanda proto dne 21. 10. 1950 požádal SÚC o jeho jmenování řádným profesorem pro obor křesťanské filosofie, avšak Beneš opět onemocněl. Jmenován byl dne 30. 1. 1951 s platností od 1. 1. 1951 a současně byl pověřen vedením katedry křesťanské filosofie a základního bohosloví, dekret převzal dne 21. 4. 1951, ale fakticky již ze zdravotních důvodů vůbec nevyučoval. Působení ukončeno odchodem do invalidního důchodu v srpnu nebo v září 1952, kdy mu byla přiznána invalidní renta k 15. 10. 1951. Zemřel dne 24. 6. 1963 v Praze.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 332-333.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

Martin VAŇÁČ: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 1891-1939. Příspěvek k dějinám vztahu mezi státem církví a univerzitou na přelomu 19. a 20. století, Praha (diplomová práce obhájená na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK) 1999.

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie