CIBULKA, Josef (1886–1968)

Narozen 1. 7. 1886 v Ústí nad Orlicí. SŠ: gymnasium v Lanškrouně (1897–1901) gymnasium v Litomyšli (1901–1905), maturita 1905. VŠ: Pontificium Collegium Urbanum De Propaganda Fide v Římě, absolutorium s doktorátem teologie dne 27. 6. 1910. Kněžské svěcení: 1909. Od 1. 10. 1910 do 1. 3. 1913 docent církevního zpěvu na diecézním učilišti v Hradci Králové, od 1. 10. 1911 do 1. 3. 1913 tamtéž vicerektor chlapeckého semináře Borromeum a profesor náboženství na dívčím lyceu. Od 1. 3. 1913 do 31. 6. 1918 tamtéž biskupský ceremonář a sekretář. Další studium: ústav pro vzdělávání kněží ve Vídni při tamní bohoslovecké fakultě, studium církevních dějin a církevního práva; filosofická fakulta vídeňské university, studium dějin umění a dějin hudby (1916–17). Od 1. 10. 1917 do 1. 11. 1919 tamtéž docent církevního umění a liturgického zpěvu na diecézním učilišti, od 1. 7. 1918 do 31. 10. 1919 tamtéž spirituál v biskupském semináři. Dne 27. 6. 1919 přijata na bohoslovecké fakultě Karlovy university v Praze habilitační práce Dějiny církevního zlatnictví, habilitace neukončena: dne 17. 11. 1919 jmenován mimořádným profesorem křesťanské archeologie a církevního umění na katolické bohoslovecké fakultě v Bratislavě, s účinností od 1. 11. 1919. Práce na přípravě fakulty, studium ve Francii (1920–21). Pro odklad aktivace bratislavské fakulty dne 5. 8. 1921 pověřen přednáškami z křesťanské archeologie a církevního umění na bohoslovecké fakultě Karlovy university v Praze pro roce 1921–22. Dne 27. 7. 1922 jmenován tamtéž mimořádným profesorem ad personam pro stejný obor. Dne 20. 4. 1926 jmenován tamtéž řádným profesorem církevních dějin, s účinností od 1. 4. 1926. Doktorát filosofie: universita v Bratislavě, promoce 11. 3. 1927. Dne 8. 7. 1927 byla jeho habilitace potvrzena na filosofické fakultě Karlovy university v Praze, spis Starokřesťanská ikonografie a zobrazení Ukřižovaného. Dne 10. 7. 1928 byl zproštěn učitelské povinnosti z oboru církevních dějin a pověřen přednáškami z oboru křesťanské archeologie a církevního umění. Dne 27. 1. 1939 pověřen funkcí ředitele Státní sbírky starého umění v Praze. Dne 24. 8. 1940 (jako profesor) přeložen na dovolenou s čekatelným, s účinností od 30. 9. 1940. Dne 7. 2. 1941 převeden do kategorie správní osvětové služby v osobním stavu památkových, musejních a archivních úřadů s titulem vládního rady, jakožto správce a ředitel Národní galerie v Praze, s účinností od 1. 10. 1940. Dne 17. 6. 1945 zproštěn služby vládního rady a ředitele Národní galerie, s účinností od 30. 6. 1940. Dne 24. 12. 1945 převeden z kategorie úředníků správní osvětové služby do osobního stavu profesorů bohoslovecké fakulty Karlovy university v Praze. Současně pověřen přednáškami z křesťanské archeologie na filosofické fakultě Karlovy university v Praze (např. dne 15. 3. 1949 pro rok 1948–49), ukončeno na konci zimního semestru 1949–50. Působení na bohoslovecké fakultě Karlovy university v Praze ukončeno dne 30. 11. 1950. V letech 1926–27, 1933–34 a 1947–48 byl tamtéž děkanem. Dne 12. 12. 1951 jmenován na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Praze profesorem pro obor křesťanské archeologie a dějin církevního umění, s účinností od 1. 1. 1952. Dne 4. 5. 1955 jmenován tamtéž vedoucím katedry historicko-právních oborů, s účinností od 1. 5. 1955. Dne 14. 5. 1959 byl této funkce na základě vlastní žádosti (vědecká práce) z 29. 4. 1959 zproštěn. Působení ukončeno dne 30. 9. 1960 na základě vlastní žádosti (vědecká práce) z 21. 6. 1960. Zemřel dne 2. 4. 1968.

 

Vojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007, 338-339.

Prosopografie

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ a jiní: Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891-1990, Praha: Karolinum, 2013. Česká národní bibliografie

Martin VAŇÁČ: Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v letech 1891-1939. Příspěvek k dějinám vztahu mezi státem církví a univerzitou na přelomu 19. a 20. století, Praha (diplomová práce obhájená na Katedře pomocných věd historických a archivního studia FF UK) 1999.

ObálkaVojtěch NOVOTNÝ: Katolická teologická fakulta 1939-1990. Prolegomena k dějinám české katolické teologie druhé poloviny 20. století, Praha: Karolinum, 2007. Česká národní bibliografie Učitelé teologické fakulty v letech 1950–1989

Marie STEINEROVÁ: Liturgika v teologickém studiu v Čechách, na Moravě a ve Slezsku v letech 1900-1968, Praha (obhájená diplomová práce na KTF UK) 2014. Repozitář závěrečných prací UK v Praze

Jiří HANUŠ: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. Česká národní bibliografie

ObálkaMarkéta JAROŠOVÁ: Professori Josef Cibulka ad honorem : sborník příspěvků přednesených na symposiu Život a dílo profesora Josefa Cibulky dne 14.12.2007, Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Katolická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění ve vydavatelství Togga, 2009. Česká národní bibliografie

Pavel JÄGER: Výuka a osobnosti diecézního teologického institutu ve 20. století, in Petr POLEHLA (ed): 350 let královehradecké diecéze, Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2015. Souborný katalog NK ČR